Revisionism
– är det en förolämpning att utdela i svaga ögonblick mot
meningsmotståndare… eller ett väsentligt begrepp för att förstå
individer och organisationers övergång från arbetarklassens läger till
borgerlighetens? Jag menar att det är det sistnämnda och i detta land
finns det få partier som så tydligt skadar klasskampens utveckling i
Sverige som Vänsterpartiet och dess ungdomsklubb, Ung Vänster.

Vad är revisionism?

Att
revidera betyder “skriva om”, inom marxistisk politik betyder det att
skriva om marxismen, dvs ändra marxismen antingen dolt eller öppet. De
som reviderar den hävdar ofta att de anpassar den efter nya förhållanden
(exempelvis det s.k. ”postindustriella samhället”, det ”globaliserade”
eller ”IT-samhället”) så gäller inte marxismens principer mer. Många
revisionister hävdar att Marx var rätt på 1800-talet men knappast idag.
Men
problemet är att utan marxismens principer så betyder marxismen
ingenting, den blir ett tomt skal. Vänsterpartiet själva uttrycker sin
revisionistiska grund såhär i deras principrogram:

“För vänsterpartiet är marxistiska och feministiska teorier viktiga politiska verktyg som skall användas kritiskt och prövande.”

Vad kan man utläsa av detta?

1.
För dem finns ingen marxistisk världsåskådning, bara marxistiska
teorier man kan välja och vraka med. Dessa “politiska verktyg” kan man
använda sig av när det passar på samma sätt som borgerliga ekonomer
ibland kan ”använda” Marx för att förstå samhället.
2. Det finns olika feministiska teorier som kan stå ovan klasskampen och klassamhället.
I
och med att de är revisionister blir de som Lenin förklarade
“bourgeoisiens agenter inom arbetarklassens led” och följaktligen skadar
de proletariatet och ställer sig i vägen för klasskampens utveckling i
revolutionär riktning. För att påvisa detta betänk följande:

Skadeverkan 1:
De
fungerar som understöd till Socialdemokraterna som när de innehaft
regeringsmakten stött och underlättat alla möjliga försämringar,
privatiseringar, utförsäljningar etc. Detta ofta på kommunal nivå ofta i
samma eller större omfattning än de öppet “borgerliga”. Inte nog med
det, Vänsterpartiet deltagande i detta fungerar legitimerande för hela
processen. Om s.k. “marxister” genomför försämringar är det lättare att
tro att det är av nödvändighet än om Moderaterna gör det.

Skadeverkan 2:
Det
kommer en dag i den överväldigande majoriteten av alla ungdomars liv
när de ser att det är någonting fel på samhället. En del av dessa vill
aktivera sig politiskt, och de som söker sig åt “vänster” hamnar ofta i
den relativt rika (på tillgångar) och spridda organisationen Ung
Vänster. De betalar in en liten summa och får komma på en trevlig och
mysig vegetarisk helgkurs och går på några mysmöten och dricker té och
på 1:a maj få de se hur “många vi är”. Efter ett år har de antagligen
tröttnat, då verksamheten inte leder någonstans, till något vettigt,
eller så gör de karriär inom organisationen. V och U.V. är verkligen
fantastiska organisationer för borgarklassen som år efter år tar kål på
den revolutionära glöd som många känner spontant.

En historielektion i förräderi

I
Sverige har det funnits ett kommunistiskt parti som hette Sveriges
kommunistiska parti (SKP). Bland ledarna för detta parti fanns det olika
idéer och ståndpunkter. Tidigt började högerståndpunkter göra sig
gällande inom partiet och så småningom tog de över helt i
centralkommittén och partiet bytte namn till Vänsterpartiet
Kommunisterna (VPK) och idag heter de Vänsterpartiet.
Den
revisionistiska strömning som detta parti följde var den som kom ifrån
Moskva med Chrusjtjov och Brezjnev som innebar ett slut på allt vad
revolution innebar och istället verkade de i samförstånd med fienden,
med imperialismen.

Vad revideras?

Nästan
alla revisionister attackerar samma principer hos marxismen, principer
som utgör själva kärnan i den revolutionära ideologi som marxismen är.
Fyra principer attackeras ständigt: socialismen, partiet, proletariatets diktatur (inkluderat det revolutionära våldet) och ideologin.

Mot socialismen och proletariatets diktatur

Ur principprogrammet:
“Sovjetunionen
och de länder som följde samma väg föddes ur kämpande människors
drömmar om en bättre värld, men blev till dessa drömmars motsats. De
socialistiska idealen krossades i stater som tog sig socialismens namn.
Av detta har vänstern dragit viktiga lärdomar. Demokratin och friheten
måste ständigt försvaras, återerövras och utövas. Statsmakten är inget
värd om den bara kan överleva genom att förtrampa de mänskliga
rättigheterna.”

Demokrati nämns 97 gånger (!) i
principrogrammet, revolution noll, marxismen noll. De skiljer på politik
och ekonomi. Marxismen lär att den överbyggnaden (politiken, kulturen
etc.) är avhänglig den ekonomiska basen men inte för Vänsterpartiet som
påstår att arbetarklassen kan erövra den politiska makten genom val och
sedan skall borgarklassen fredligt acceptera att bli av med
privategendomen.

“Den politiska
demokratin erövrades av arbetarrörelsen. Det finns ingen annan social
kraft som i längden kan anförtros dess försvar. Den så kallade
borgerliga demokratin är alltför värdefull för att överlåtas till
borgerligheten.”


Fiender till revolutionärt våld och förespråkare av kontrarevolutionärt, imperialistiskt våld

“Alla beslut om militärt våld som en sista utväg för att skydda freden
och de mänskliga rättigheterna måste fattas av FN. Det är viktigt att
vid ställningstagande gällande internationella insatser inte bara
förlita sig på FN mandat, en individuell bedömning måste ske i varje
enskilt fall.”

Motståndare till marxismen

De
hyllar gång på gång gammal borgerlig skåpmat och lyfter principer som
var revolutionära på 1700-talet till skyarna. Att prata om allas lika
värde i ett klassamhälle är att skydda detta samhälle.

“De
socialistiska och feministiska idétraditioner, som vänsterpartiet är en
del av och för vidare, bygger på övertygelsen om alla människors lika
värde.”

Motståndare till bygget av ett revolutionärt parti

VP
är negationen av ett kommunistiskt parti. Det är en parlamentarisk
klubb vars syfte är att vara en dämpare av klasskampen. Organisationen
har inte en gnutta av verklig demokratisk-centralism utan förkastar i
praktiken demokratin och betonar centralismen genom verklig
toppstyrning. Partiet är som gjort för att en liten klick reaktionärer i
toppen lätt ska kunna ta ställning, mot medlemmarnas vilja, för
Libyenkrig, nedskärningar etc.

Slutsats

Vänsterpartiet
är en revisionistisk organisation, ett hinder på vägen mot socialismen
och kommunismen. Ett hinder som måste sopas bort och detta främst genom
att ta ideologisk-politisk kamp mot de revisionistiska idéer som partiet
sprider genom sin verksamhet.

Vi önskar oss själva lycka till i detta arbete!